Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. Drodzy Użytkownicy, przedstawiamy Wam nasz serwis internetowy pn. „Royal Method”, który zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy po to by umożliwić Wam nabywanie naszych wyjątkowych produktów za pośrednictwem serwisu www.royalmethod.com.
1.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.royalmethod.com, ale na Waszą prośbę możemy go również udostępnić w taki sposób, który umożliwi Wam jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez przesłanie jego treści w formacie PDF na adres poczty elektronicznej przez Was wskazany. Dokument w formacie PDF możecie odczytać za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji takiej jak np. Adobe® Reader, który można pobrać za darmo ze strony adobe.com.
1.3. Ilekroć ten Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Czas realizacji – czas, w którym Royal Method przygotuje do wysyłki zamówiony Towar lub Treści cyfrowe.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Zamówienia – funkcjonalność Strony Internetowej polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi dokonania Zamówienia Towaru lub Treści cyfrowych, również bez Rejestracji Profilu Użytkowania.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Royal Method czynności prawnej (w tym zawarcia umowy sprzedaży Towarów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub Umowę na dostarczenie treści cyfrowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Polityka prywatności - oznacza dokument, zawierający informacje dotyczące zasad na jakich Royal Method zbiera, przechowuje, wykorzystuje i w inny sposób przetwarza dane osobowe. Dokument ten jest dostępny pod adresem internetowym www.royalmethod.com.

Profil Użytkownika - oznacza przestrzeń sieciową w Serwisie, powstającą w wyniku zgodnej z Regulaminem rejestracji, z której możesz korzystać po zalogowaniu, zawierającą Twoje Dane osobowe w tym w szczególności Twoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, historię zamówień.

Regulamin – niniejszy regulamin, znajdujący się na stronie www.royalmethod.com, określający zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nabywania Towaru i Treści cyfrowych.

Rejestracja – czynności polegające na założeniu Profilu Użytkownika w Systemie za pośrednictwem formularza.

Reklamacja – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego Towaru lub Treści cyfrowych.

Rękojmia – tryb realizacji uprawnień Kupującego w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Towaru lub Treści cyfrowych.

Royal Method - Royal Method sp. z o.o., z siedzibą przy Alei Jana Pawła II nr 27, (00-867) Warszawa,
e-mail office@royalmethod.com.

Serwis – strona internetowa www.royalmethod.com prowadzona przez Royal Method.

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.royalmethod.com/sklep prowadzony przez Royal Method umożliwiający składanie zamówień na Towary oraz Treści cyfrowe drogą elektroniczną.

Sprzedawca – Royal Method, Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska, NIP: 5272916282.

Towar - rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie Internetowym/Serwisie.

Treści cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej takie jak programy komputerowe, aplikacje, muzyka, nagrania wizualne lub dźwiękowe, utwory słowno-muzyczne, teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobranie czy poprzez odbiór danych przesłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków, mogące być przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym.

Umowa o dostarczanie treści cyfrowych - umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Treści cyfrowych.

Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru.

Umowa zawierana na odległość – umowa zawierana przez Sprzedawcę z Konsumentem (w tym umowa sprzedaży Towarów oraz umowa o dostarczenie treści cyfrowych), bez fizycznej obecności Konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 827 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Strony Internetowej.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach Reklamacji z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych, w tym w Kodeksie Cywilnym.

Wada fizyczna - wadą fizyczną jest niezgodność Towaru lub Treści cyfrowych z umową w sytuacji gdy:

  1. Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;
  2. Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę.
  3. Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
  4. Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;
  5. Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.

Wada prawna – niezgodność Towaru z umową w sytuacji gdy:

  1. stanowi on własność osoby trzeciej;
  2. obciążony jest prawem osoby trzeciej;
  3. ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – złożenie przez Kupującego oświadczenia o woli zakupienia Towaru lub Treści cyfrowych, nie stanowiące zawarcia umowy sprzedaży Towaru do czasu potwierdzenia Zamówienia przez Royal Method.

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy Sprzedaży Towarów oraz Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
2.2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
2.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
2.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.
2.5. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Profil Użytkownika, Formularz Zamówienia, Newsletter.

3. METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM

3.1. Możesz kontaktować się ze Sprzedającym na następujący adres e-mail office@royalmethod.com oraz korespondencyjnie na adres ul. Przemysłowa 6, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.
3.2. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Royal Method będzie się z Tobą kontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail, przetwarzane przez Royal Method w sposób określony w Polityce prywatności.

4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

4.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Towaru lub Treści cyfrowych do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
4.2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków: (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
4.3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych (ilość, miejsce i sposób dostawy Towarów lub Treści cyfrowych, sposób płatności).
4.4. Royal Method nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą lub niekompletnych.

5. NEWSLETTER

5.1. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika: (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz się teraz” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
5.2. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Profilu Użytkownika lub składania Zamówienia.

6. JAK ZAREJESTROWAĆ PROFIL UŻYTKOWNIKA

6.1. Profil Użytkownika jest zakładany za pośrednictwem Serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie Regulaminu.
6.2. Dla rejestracji Profilu Użytkownika konieczne jest potwierdzenie tożsamości poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego za pośrednictwem poczty e-mail.
6.3. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil Użytkownika. Royal Method zastrzega sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji Profilu Użytkownika.
6.4. Użytkownik jest zobowiązany do podania kompletnych oraz zgodnych z prawdą danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.
6.5. Royal Method jest uprawniony do wysyłania powiadomień oraz informacji na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym lub inny adres e-mail podany umieszczony w Profilu Użytkownika.
6.6. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Profil Użytkownika (rezygnacji z Profilu Użytkownika) poprzez wysłanie stosownego żądania do Royal Method, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adresy wskazane w ust. 3.
6.7. Royal Method nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niekompletnych.

7. CENA

7.1. Użytkowników obowiązują ceny Towarów oferowane na stronie www.royalmethod.com z chwili złożenia Zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT obowiązujący na terytorium Polski, w wysokości aktualnej w chwili złożenia Zamówienia. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
7.2. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego Zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji Zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów lub Treści cyfrowych w trakcie realizacji konkretnego Zamówienia.
7.3. W żadnym razie Royal Method nie jest zobowiązane do sprzedaży żadnego Towaru lub Treści cyfrowych po błędnej, niższej cenie, jeżeli błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy, a Kupujący mógł bez trudu stwierdzić, że to błąd.
7.4. W razie stwierdzenia błędnej ceny zamówionych produktów, Sprzedawca jak najszybciej powiadomi o tym Kupującego, dając mu możliwość potwierdzenia Zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeżeli Sprzedawca nie zdoła skontaktować się z Kupującym, uzna takie Zamówienie za anulowane, a wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu w całości.

8. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

8.1. Royal Method prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.
8.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni robocze w godzinach 9:00-15:00.
8.3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego Dnia roboczego nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania płatności.
8.4. Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony „Zamów i zapłać" i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu dostawy i płatności.
8.5. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie Formularza Zamówienia i wynikającego z tego konsekwencje.
8.6. W celu dokonania zakupu Kupujący:
8.6.1. może dokonać dobrowolnej rejestracji Profilu Użytkownika zgodnie z punktem 6 Regulaminu poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz wypełnienie Formularza Zamówienia;
8.6.2. może skorzystać z szybkich zakupów poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji.
8.7. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji. Kupujący powinien także podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego Zamówienia, w tym kontaktu z Kupującym w sprawie Zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne lub Formularz Zamówienia mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację Zamówienia.
8.8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą telefoniczną lub mailową. Royal Method zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
8.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku:
8.9.1. błędnego lub częściowego wypełnienia Formularza Zamówienia oraz braku potwierdzenia Zamówienia, które to uniemożliwiają przyjęcie Zamówienia do realizacji;
8.9.2. braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego Zamówienia w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia (Royal Method daje możliwość Kupującemu w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia na dokonanie zapłaty). Brak zaksięgowania środków na koncie Royal Method w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie Zamówienia.
8.10. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Royal Method. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 3 Regulaminu.

9. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

9.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, pomiędzy Sprzedającym oraz Kupującym dochodzi po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami punktu 8.
9.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
9.3. Do zawarcia Umowa Sprzedaży lub Umowa na dostarczenie treści cyfrowych między Użytkownikiem a Sprzedawcą, dochodzi w chwili przesłania Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy na dostarczenie treści cyfrowych.
9.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9.2. Regulaminu.

10. SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

10.1. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami obowiązującymi w Sklepie Internetowym.
10.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.
10.3. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

11. KOSZT, SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY TOWARÓW

11.1. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
11.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz płatności w panelu „Koszyk”, w zakładce „Sposób dostawy”. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Użytkownikowi w trakcie składania Zamówienia.
11.3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem kuriera wybranego przez Sprzedawcę, oznaczonego przy składaniu Zamówienia. Jeżeli Sprzedawca udostępni Użytkownikowi więcej niż jeden sposób dostawy, Użytkownik będzie uprawniony do wyboru dogodnego dla siebie sposób dostawy.
11.4. Dostawy są realizowane po uprzedniej zapłacie za Zamówienie.
11.5. Czas realizacji Zamówienia Towaru wynosi 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. Z uwagi na szczególne okoliczności, w szczególności lecz niewyłącznie, w przypadku braku Towaru w magazynie opóźnienia w doręczeniu przesyłki spowodowanego przez kuriera, termin realizacji Zamówienia może zostać wydłużony.
11.6. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówień jako adres dostawy.
11.7. Koszty dostawy podane w panelu „Koszyk” obowiązują na terenie Polski.
11.8. Koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego zamówienia oddzielnie i są uzależnione od rzeczywistych kosztów dostawy do danego kraju.

12. KOSZT, SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY TREŚCI CYFROWYCH

12.1. Dostawa Treści cyfrowych do Kupującego nie wymaga dodatkowych opłat i jest uwzględniona w cenie Treści cyfrowych, chyba że Umowa o dostarczanie treści cyfrowych stanowi inaczej.
12.2. Jeżeli Umowa o dostarczenie treści cyfrowych stanowi, że dostawa Treści cyfrowych jest odpłatna, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia punktu 11.
12.3. Dostawy Treści cyfrowych są realizowane najwcześniej po uprzedniej zapłacie za Zamówienie.
12.4. Dostawa Treści cyfrowych jest realizowana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, chyba że Kupujący uprzednio wyraził zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na spełnienie świadczenia po upływie terminu do odstąpienia od umowy Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
12.5. Czas realizacji Zamówienia Treści cyfrowych wynosi:
12.5.1. 1 dzień roboczy od momentu zaksięgowania płatności w przypadku wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
12.5.2. 1 dzień roboczy od wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w przypadku gdy taka zgoda była wyrażona później niż zaksięgowanie płatności.
12.5.3. 1 dzień roboczy od upływu terminu na odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w przypadku gdy taka zgoda była wyrażona później niż zaksięgowanie płatności.
12.6. Z uwagi na szczególne okoliczności termin realizacji Zamówienia może zostać wydłużony. W takim przypadku Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedochowania terminu dostawy Treści cyfrowych.
12.7. Dostawa Treści cyfrowych jest realizowana za pośrednictwem poczty e-mail. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia.

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

13.1. Konsument, który zakupił Towar w Sklepie Internetowym ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru w terminie 14 dni, od dnia następującego po dniu, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie Towaru. Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem.
13.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Royal Method (e-mail: office@royalmethod.com) w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. wysyłając je e-mailem). Konsument może poinformować Royal Method o skorzystaniu z powyższego uprawnienia używając (załączonego) wzoru formularza odstąpienia od umowy.
13.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towaru prześle Konsumentowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
13.4. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
13.4.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Royal Method zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
13.4.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru), o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
13.4.3. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres ul. Przemysłowa 6, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar został odesłany przed jego upływem.
13.4.4. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
13.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13.6. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w punkcie 13.1., z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do sprzedaży na rzecz Kupującego niebędącego Konsumentem, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.7. Sprzedawca nie przyjmuje osobiście zwrotów w siedzibie Royal Method. Zwroty powinny być wysyłane przez Kupującego za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej na adres wskazany w punkcie 13.3.3. Zaleca się by Kupujący zachował numer nadawczy, niezbędny do śledzenia przesyłki.

14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

14.1. Konsument, który zakupił Treści cyfrowe w Sklepie Internetowym ma prawo odstąpić od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, z wyjątkiem sytuacji w których Konsument zgodził się na spełnianie świadczenia (dostarczenie zamówionych Treści cyfrowych) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz gdy został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy.
14.2. Konsument wyrażając zgodę na spełnianie świadczenia (dostarczenie zamówionych Treści cyfrowych) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy traci prawo do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
14.3. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, wyłącznie jeżeli nie dokonał rozpakowania dostarczonych Treści Cyfrowych, przez co rozumie się jakąkolwiek ingerencję w Treść Cyfrową, w szczególności lecz niewyłącznie polegającą na aktywacji linku do Treści Cyfrowej, pobraniu Treści Cyfrowej.
14.4. Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem.
14.5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Royal Method (e-mail: office@royalmethod.com ) w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. wysyłając je e-mailem). Konsument może poinformować Royal Method o skorzystaniu z powyższego uprawnienia używając (załączonego) wzoru formularza odstąpienia od umowy.
14.6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towaru prześle Konsumentowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
14.7. Skutki odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych:
14.7.1. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych Royal Method zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
14.7.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Treści cyfrowych), o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
14.8. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, o którym mowa w punkcie 13.1., z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do sprzedaży na rzecz Kupującego niebędącego Konsumentem, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

15.1. Postanowienia niniejszego punktu 15 Regulaminu dotyczą wyłącznie Użytkowników/Kupujących nie będących Konsumentami.
15.2. Sprzedawca może ograniczyć Użytkownikowi/Kupującemu nie będącym Konsumentami dostępne sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności.
15.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi Towarów, przechodzą na Kupującego niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
15.4. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
15.5. Royal Method nie odpowiada za opóźnienia w działaniu przewoźnika.
15.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar oraz Treści cyfrowe wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
15.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem/Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
15.8. Przepisy niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem punktów 15.1. – 15.6., stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16. OCHRONA TREŚCI CYFROWYCH

16.1. Treści cyfrowe stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego oraz objęte są ochroną innych przepisów dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści cyfrowych przysługują Royal Method.
16.2. Kupujący ma prawo jedynie odtwarzać Treść cyfrową. Kupujący nie ma prawa korzystania z Treści cyfrowej w sposób inny niż zgodny z jego przeznaczeniem wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz w opisie produktu dostępnym na stronie www.royalmethod.com .W szczególności Kupujący nie ma prawa kopiowania Treści cyfrowej w całości lub jakiejkolwiek części, ani też jej rozpowszechniania lub udostępniania w jakikolwiek sposób.
16.3. Treść cyfrowa może być odtwarzana wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
16.4. Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć Treść cyfrową w taki sposób, aby nie był dostępny dla innych osób, a w szczególności chronić przed jakimkolwiek ujawnieniem hasło to Treści cyfrowej.
16.5. Naruszenie praw Royal Method do Treści cyfrowych, w tym w szczególności poprzez kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie Treści cyfrowych wiąże się z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

17. REKLAMACJE

17.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów i Treści cyfrowych zakupionych w Sklepie Internetowym Kupujący może składać:
17.1.1. przez formularz reklamacyjny
17.1.2. w formie elektronicznej wysyłając do Sprzedającego wiadomość mailową na adres e-mail office@royalmethod.com;
17.2. pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 6, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.
17.3. W opisie reklamacji składający reklamację powinien wskazać przede wszystkim:
17.3.1. Informację oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
17.3.2. Żądanie sposobu doprowadzenia Towaru lub Treści cyfrowych do zgodności z Umową Sprzedaży lub Umową o dostarczenie treści cyfrowych lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
17.3.3. Dane kontaktowe składającego reklamację.
17.4. Sprzedawca może w każdym czasie prosić składającego reklamację o przesłanie zdjęcia Towarów podlegających reklamacji lub przesłania w drodze korespondencji mailowej Treści cyfrowych podlegających reklamacji.
17.5. Reklamacje mogą być złożone w ciągu 14 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji do Sprzedawcy drogą mailową na adres e-mail office@royalmethod.com.
17.6. Royal Method stara się rozpoznawać reklamacje możliwie szybko, ale nie będzie w tym zakresie przekraczać 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Royal Method powiadomi składającego reklamację niezwłocznie wskazując w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
17.7. Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację w formie mailowej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika składającego reklamację.

18. WARUNKI TECHNICZNE

18.1. Korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń mających dostęp do przeglądarki internetowej oraz do Internetu.
18.2. Korzystanie z Serwisu wymaga aktywnego połączenia z Internetem, jak również w przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniu mobilnym, wymagane jest dysponowanie sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem android lub iOS.
18.3. Za spełnienie wymogów technicznych odpowiada jedynie Użytkownik. Royal Method nie zapewnia dostępu do Internetu oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z Serwisu.
18.4. Możesz korzystać z Serwisu za pośrednictwem wybranej przez siebie przeglądarki internetowej (za wyjątkiem przeglądarek Internet Explorer w wersji najnowszej i w wersjach starszych), przy czym musisz pamiętać, że nie wszystkie przeglądarki zapewniają jednakowy komfort korzystania ze stron internetowych. Korzystanie z Serwisu wymaga korzystania z łącz internetowych oferowanych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz włączonej obsługi skryptów JavaScript. Koszt korzystania z połączenia internetowego określają taryfy wybranego przez Użytkownika dostawcy usług telekomunikacyjnych.

19. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

19.1. Korzystanie z Serwisu wymaga przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego przetwarzania oraz zasady jakimi Royal Method kieruje się w związku z tym, znajdują się w Polityce prywatności.

20. JAK WYGLĄDA NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

20.1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Royal Method nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
20.2. Royal Method jest uprawniane do czasowego wyłączenia Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub jego polepszenia. Czynności te będą świadczone w interesie Użytkownika Serwisu.
20.3. Dane zgromadzone w Serwisie Royal Method chroni m.in. poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL) a także certyfikatów ISO i innych rozwiązań zabezpieczających dane Użytkownika w Serwisie.

21. POZASĄDOWE FORMY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

21.1. Poza tradycyjnymi formami rozwiązywania sporów Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych:
21.1.1. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php ,
21.1.2. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ,
21.1.3. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
21.2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między nim a Royal Method:
21.2.1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
21.2.2. zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
21.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między nim a Royal Method korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
21.4. Konsument może również skorzystać z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowanej przez Komisję Europejską dostępnej na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .
21.5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

22. ZMIANY REGULAMINU

22.1. Royal Method jest uprawniony do dokonania zmian w Regulaminie z uwagi na ważne przyczyny, takie jak:.
22.1.1. Zmiana przepisów prawa regulujących kwestie, o których mowa w Regulaminie w szczególności zmiana przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
22.1.2. Zmiany sposobu sprzedaży Towaru i Treści cyfrowych, polityki zwrotów Towaru i Treści cyfrowych;
22.1.3. Zmiany sposobu świadczenia usług;
22.1.4. Zmiana zakresu oferty Royal Method oraz zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Royal Method dotychczasowych towarów, funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
22.2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany elektronicznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając informację o jego zmianie przy pierwszym logowaniu do Serwisu.

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23.1. Royal Method informuje, iż nie jest producentem leków, nie jest podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności Prawa farmaceutycznego) oraz nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności ustawy o działalności leczniczej).
23.2. Royal Method oświadcza, że Towary oraz Treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony Internetowej nie mają charakteru świadczeń zdrowotnych, nie są wyrobami medycznymi ani produktami leczniczymi w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, a ich skuteczność została potwierdzona wyłącznie przez badania przeprowadzane przez Royal Method.
23.3. Royal Method oświadcza, że zastosowanie Towaru i/lub Treści cyfrowej nie zastępuje konsultacji z lekarzem oraz leczenia zaleconymi przez niego lekami, a także wszelkich metod medycyny konwencjonalnej, jeżeli takie są wskazane lub wymagane w danej sytuacji. W razie wątpliwości, należy skonsultować z lekarzem stosowanie Towaru i/lub Treści cyfrowej.
23.4. Royal Method informuje, że zastosowanie Towaru i/lub Treści cyfrowej ma charakter uzupełniający wobec leczenia metodami konwencjonalnymi oraz – stosownie do okoliczności – terapii prowadzonych przez psychologów, psychoterapeutów lub psychiatrów.
23.5. Royal Method nie zapewnia i nie gwarantuje, że stosowanie Towaru i/lub Treści cyfrowej przyniesie oczekiwane przez stosującego skutki lub skutki zgodne z przeznaczeniem Towaru i/lub Treści cyfrowej, gdyż jest to zależne każdorazowo od danego przypadku. Royal Method w tym zakresie nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego. W szczególności Royal Method nie gwarantuje oczekiwanego działania Towaru i/lub Treści cyfrowej w przypadku zaburzeń psychicznych lub schorzeń takich jak osobowość borderline, choroby psychiczne, w tym schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa.
23.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
23.7. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
23.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2021 .

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dos-tępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasi partnerzy

WaWMedia

Zobacz nas na FB
Dodano do koszyka